ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

พ.ศ. 2548
ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้จัดตั้งขึ้น ภายใต้การสนับสนุน จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สามารถผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม และบ่มเพาะผู้ที่สนใจการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเครือข่ายธุรกิจ เป็นแหล่งบริการข้อมูล และให้คำปรึกษา แก่ผู้สนใจทั่วไปในการประกอบธุรกิจ
To be continue…

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.