หลักการ และเหตุผล

โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ

จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับฝีมือ และมาตรฐานแรงงาน สำหรับรองรับตลาดที่กำลังขยายตัว โดยเน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะอย่างแท้จริง โดยจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง หรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.