โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ

>
>
โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ
หลักสูตร เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ ผลการประเมินในโครงการ โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจต่อ โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด ที่ การจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ

หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์

หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์

ภาพบรรยากาศ ผลการประเมินในโครงการ โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจต่อ โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์ ดังนี้ 5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด ที่ การจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

เมนู

© 2022 UBI SIAM SPIRITS

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.